وصیت نامه داریوش

اینک که من از دنیا می روم بیست و پنج کشور جزو امپراتوری ایران است و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند ومردم کشورها نیز در ایران دارای احترام می باشند.جانشین من خشایار شا باید پثل من در حفظ این کشور ها بکو شد و راه نگهداری این کشور ها این است که در امور داخلی آنها مداخله نکند ومذهب و شعار آنها را محترم بشمارد.

اکنون که من از دنیا می روم تو (خشایار شا) دوازه کرور دربک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت می باشد زیرا قدرت پادشاه فقط در شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست. البته به خاطر داشته باش که تو باید به این ذخیره بیفزایینه اینکه از آن بکاهی . من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن زیرا قاعده این زر در خزانهآن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان.مادرت آتوسا بر من حق داردپس پیوسته وسایل ضرورت خاطرش را فراهم کن.

ده سال است من مشغول ساختن انبارها غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبارها را که با سنگ ساخته می شود و به شکل استوانه است در مصر آموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن به وجود نمی آیند و غله در این انبارها چند سال می ماندبدون این که فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن این انبارهای غله ادامه دهی تا همواره آذوقه دو یا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر ساله بعد از اینکه غلهخ جدید به دست آمد از غله موجود در انبارها برای تامین کسر خواربار استفاده کن و غله جدید را بعد از این که بو جار شد به انبار منتقل نما وبه این ترتیب تو هرگز برای آذوقه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیا پی خشکسالی شود.

هرگز دوستان وندیمان خود را به کار مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کار مملکتی بگماریو آن به مردم ظلم کند واستفاده نا مشروع نماید نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری رعایت دوستی بنمایی.

کانالی که من می خواستم بین شط نیل ودریای سرخ بوجود بیاورم هنوز به اتمام نرسیده وتمام کردن این کانال از نظر بازرگانی وجنگی خیلی اهمیت دارد و تو باید آن کانال را به اتمام برسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آنقدر سنگین باشدکه ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند از آن عبور نکنند.اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا این که در این قلمرو ایران،نظم و امنیت برقرار کنند. ولی فرصت نکردم سپاهی به یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی. با یک ارتش نیرومند به یونان حمله کن و به یونانی ها بفرمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند.توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و متملق گو را به خود راه نده، چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغگو را از خود دور نما عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن و برای این که عمال دیوان به مردم مسلط نشوند برای مالیات قانونی وضع کردم که تماس عمال دیوان را با مردم خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت.

افسران و سربازان ارتش را راضی نگه دار و با آنها بد رفتاری نکن . اگر با آنها بد رفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند،اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد ولوبه قیمت جانشان باشد و تلافی آنها این طور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست خورد تو را فراهم نمایند.

امر آموزش را که من شروع کرده ام ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا اینکه فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر قدر که فهم و عقل آنها بیشتر باشد، تو با اطمینان بیشتر می توانی سلطنت کنی. همواره حامی کیش یزدان پرستی باش. اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نمایند و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد که از هر کیش که میل دارد پیروی کند.بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم. بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم

 کرده ام بر من بپیچان و من را در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار. اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هر زمانی که می توانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی ،من که پدر تو و پادشاه مقتدر بودم وبر بیست و پنج کشور سلطنت

می کردم ، مردم و تو نیز خواهید مرد زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد. خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد خواه یک خار کن و هیچ کس در این جهان باقی نمی ماند. اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت مرا ببینی ، غرور و خود خواهی بر تو غلبه خواهد کرد اما وقتی که مرگ خود را نزدیک دیدی، بگو که قبر مرا مسدود نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگهدارد تا این که بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند.

زنهار،زنهار، هرگز هم مدعی و هم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی طرف آن ادعا را مورد بررسی قرار دهد و رای صادر کند. زیرا کسی که هم مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد.

هر گز از آباد کردن دست بر ندار، زیرا اگر دست از آباد کردن بر داری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا قاعده این است که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود. در آباد کردن ، حفر چاه واحداث جاده و شهر سازی در درجه اول اهمیت قرار بده.عفو و سخاوت را فراموش نکن و بدان که بعد از سخاوت برجسته ترین صفت پادشاهی عفواست و سخاوت. ولی عفو فقط  موقعی بایدباید بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای.

بیش از این چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در این جا حاضر هستند کردم تا این که بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم که مرگم نزدیک شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید