معرفی :شایسته

س.م.ر. شایسته

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک (MBA)

کارشناس اقتصاد بازرگانی

دیپلم ریاضی فیزیک


  هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر

مشاور مدیریت استراتژیک و امور سیستمهای مدیرعامل شرکت تصمیم سازان راهبردی

 عضو سابق هیئت مدیره مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین 

انجام پروژه های پژوهشی:

تدوین برنامه استراتژیک - اولویت بندی شاخصهای بهره وری -

طراحی ساختار سازمانی - مهندسی مجدد سازمان

بازاریابی استراتژیک

 

/ 0 نظر / 5 بازدید