چگونه عاشق باشیم

زندگی را سرشار از عشق کنید. ولی خواهید گفت، "ماهمیشه عشق می ورزیم.
و من به شما می گویم که شما به ندرت عشق می ورزید.
شایداشتیاق عشق را داشته باشید، ولی بین این دو تفاوتی بس عظیم وجود دارد.
عشقورزیدن و نیاز به عشق داشتن دوچیز کاملاً متفاوت هستند.
بیشتر ما در تمام زندگیهمچون کودکانی باقی می مانیم، زیرا همه دنبال عشق هستند.
عشق ورزیدن چیزی بسیاراسرارآمیز است و اشتیاق عشق را داشتن چیزی بسیار بچه گانه.
کودکان خردسال عشق میخواهند، وقتی مادر به آنان عشق می دهد، رشد می کنند.
آنان همچنین از دیگران نیزعشق می خواهند و خانواده به آنان عشق می دهد. سپس وقتی بزرگ شدند، اگر شوهر باشند،از زنانشان عشق می خواهند و اگر زن باشند، از شوهرانشان عشق می خواهند.و هرکس کهخواهان عشق باشد در رنج است، زیرا عشق چیزی نیست که بتوان آن را خواست.عشق را فقطمی توان داد. در خواستن عشق، تضمینی وجود ندارد که بتوانی آن را به دست آوری.و اگرآن شخصی که از او تقاضای عشق داری، او نیز از تو انتظار عشق را داشته باشد، مشکلایجاد خواهد شد.مانند ملاقات دو گدا است که باهم و از هم، گدایی می کنند.در تمامدنیا زنان و شوهران مشکلات ازدواج را دارند و تنها دلیل آن این است که هردو از همتوقع عشق دارند، ولی قادر به دادن عشق نیستند.
قدری در این مورد فکر کن __ نیازپیوسته تو برای عشق.
می خواهی کسی دوستت داشته باشد و اگر عاشقت باشد، احساسخوبی داری.
ولی آنچه که نمی دانی این است که دیگری فقط به این دلیل دوستت داردکه می خواهد تو عاشق او باشی. درست مانند این است که کسی برای صید ماهی طعمهبگذارد:
او طمعه را برای خوراک دادن به ماهی پرتاب نمی کند، برای صید ماهی پرتابمی کند.
او نمی خواهد آن خوراک را به ماهی بدهد، او فقط برای این چنین می کند کهآن ماهی را صید کند .تمام افرادی که در اطرافتان می بینید که عاشق هستند فقططعمه می اندازند تا عشق به دست آورند .برای مدتی طعمه را می اندازند، تا وقتی کهآن دیگری شروع کند به این احساس که امکان گرفتن عشق از این شخص وجود دارد.
آنگاه او نیز قدری عشق نشان خواهد داد تا زمانی که به این نتیجه برسند که هردوگدا هستند!
آنان اشتباهی اساسی مرتکب شده اند: هریک می پنداشته که دیگری پادشاهاست.
و به زمان خودش هریک تشخیص می دهد که هیچ عشقی از دیگری دریافت نمی کند،
آنگاه اصطکاک شروع می شود .برای همین است که زندگی زناشویی به نظر جهنم میآید، زیرا همه ی شما خواهان عشق هستید،ولی نمی دانید چگونه عشق بدهید. این اساستمام دعوا هاست. تا زمانی که چیزی که من می گویم اتفاق نیفتد، رابطه ی بین زن وشوهر هرگز هماهنگ نخواهد شد، مهم نیست که چقدر آن را تنظیم کنید و چه نوع ازدواجیداشته باشید و مهم نیست که قوانین اجتماعی چه بگویند.
تنها راه بهتر ساختن رابطهاین است که درک کنید عشق چیزی دادنی است و نمی توان آن را درخواست کرد .عشق رافقط می توان داد. هرآنچه که دریافت می کنی تنها یک برکت است، پاداش عشق ورزینیست .عشق را فقط باید داد و هرآنچه که دریافت می کنی فقط یک برکت است، یک پاداشنیست .و حتی اگر هیچ چیز دریافت نکنی، همیشه خوشحال هستی که قادر به دادن عشقبوده ای .اگر زن و شوهر به جای درخواست عشق شروع کنند به دادن عشق، زندگی میتواند برایشان بهشت شود .و دنیا چنان اسرارآمیز است که اگر آنان از خواستن عشقدست بردارند و بیشتر عشق بدهند،عشق بیشتری دریافت خواهند کرد و این راز راتجربه خواهد کرد
پوشیدگی و برهنگی
شیخ بسطام گفت : زن زیبایی پیش من آمد و از کسی استغاثه کرد.من به او گفتم که روی خود بپوشان و بعد از آن احوال خود را عرض کن
جواب داد که ای شیخ من از محبت شوهر خود که مخلوق است آنچنان واله و شیدایم که از پوشیدن روی خود خبر ندارم . تو که از محبت خدا دم میزنی چه شود گر خود نگهداری و پوشیدگی و برهنگی مرا در نظر نیاوری؟
 
صدای پای عشق
اون شب وقتی به خونه رسیدم دیدم همسرم مشغول آماده کردن شام است, دست شو گرفتم و گفتم: باید راجع به یک موضوعی باهات صحبت کنم. اون هم آروم نشست و منتظر شنیدن حرف های من شد. دوباره سایه رنجش و غم رو توی چشماشدیدم. اصلا نمی دونستم چه طوری باید بهش بگم, انگار دهنم باز نمی شد. هرطور بودباید بهش می گفتم و راجع به چیزی که ذهنم رو مشغول کرده بود, باهاش صحبت می کردم. موضوع اصلی این بود که من می خواستم از اون جدا بشم.
 بالاخره هرطور که بود موضوع رو
پیش کشیدم, از من پرسید چرا؟! اما وقتی از جواب دادن طفره رفتم خشمگین شد و در حالیکه از اتاق غذاخوری خارج می شد فریاد می زد: تو مرد نیستی.اون شب دیگه هیچ صحبتینکردیم و اون دایم گریه می کرد و مثل باران اشک می ریخت, می دونستم که می خواستبدونه که چه بلایی بر سر عشق مون اومده و چرا؟ اما به سختی می تونستم جواب قانعکننده ای براش پیدا کنم, چرا که من دلباخته یک دختر جوان به اسم"دوی" شده بودم ودیگه نسبت به همسرم احساسی نداشتم. من و اون مدت ها بود که با هم غریبه شده بودیم
من فقط نسبت به اون احساس ترحم داشتم.
 بالاخره با احساس گناه فراوان موافقت نامه
طلاق رو گرفتم, خونه, 30درصد شرکت و ماشین رو به اون دادم. اما اون یک نگاه به برگهها کرد و بعد همه رو پاره کرد. زنی که بیش از 10 سال باهاش زندگی کرده بودم تبدیلبه یک غریبه شده بود و من واقعا متاسف بودم و می دونستم که اون 10 سال از عمرش روبرای من تلف کرده و تمام انرژی و جوانی اش رو صرف من و زندگی با من کرده, اما دیگهخیلی دیر شده بود و من عاشق شده بودم. بالاخره اون با صدای بلند شروع به گریه کرد, چیزی که انتظارش رو داشتم. به نظر من این گریه یک تخلیه هیجانی بود.بلاخره مسئلهطلاق کم کم داشت براش جا می افتاد.
2003327234856736457_fs.jpg

 فردای اون روز خیلی دیر به خونه اومدم و دیدم کهیک نامه روی میز گذاشته! به اون توجهی نکردم و رفتم توی رختخواب و به خواب عمیقیفرو رفتم. وقتی بیدار شدم دیدم اون نامه هنوز هم همون جاست, وقتی اون رو خوندم دیدمشرایط طلاق رو نوشته. اون هیچ چیز از من نمی خواست به جز این که در این مدت یک ماهکه از طلاق ما باقی مونده بهش توجه کنم.اون درخواست کرده بودکه در این مدت یک ماهتا جایی که ممکنه هر دومون به صورت عادی کنار هم زندگی کنیم, دلیلش هم ساده و قابلقبول بود: پسرمون در ماه آینده امتحان مهمی داشت و همسرم نمی خواست که جدایی ماپسرمون رو دچار مشکل بکنه! این مسئله برای من قابل قبول بود, اما اون یک درخواستدیگه هم داشت: از من خواسته بود که بیاد بیارم که روز عروسی مون من اون رو روی دستهام گرفته بودم و به خانه اوردم و درخواست کرده بود که در یک ماه باقی مونده اززندگی مشترکمون هر روز صبح اون رو از اتاق خواب تا دم در به همون صورت روی دست هامبگیرمو راه ببرم.
خیلی درخواست عجیبی بود, با خودم فکر کردم حتما داره دیونه می شه
. اما برای این که اخرین درخواستش رو رد نکرده باشم موافقت کردم. وقتی این درخواستعجیب و غریب رو برای "دوی"تعریف کردم اون با صدای بلند خندید گفت: به هر باید بامسئله طلاق روبرو می شد, مهم نیست داره چه حقه ای به کار می بره. مدت ها بود که منو همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم تا روزی که طبق شرایط طلاق که همسرم تعین کرده بود
من اون رو بلند کردم و در میان دست هام گرفتم.
 هر دومون مثل آدم های دست و پاچلفتی
رفتار می کردیم و معذب بودیم. پسرمون پشت ما راه می رفت و دست می زد و می گفت: بابامامان رو تو بغل گرفته راه می بره. جملات پسرم دردی رو در وجودم زنده می کرد, ازاتاق خواب تا اتاق نشیمن و از اون جا تا در ورودی حدود 10متر مسافت رو طی کردیم. اون چشم هاشو بست و به آرومی گفت: راجع به طلاق تا روز آخر به پسرمون هیچی نگو! نمیدونم یک دفعه چرا این قدر دلم گرفت و احساس غم کردم. بالاخره دم در اون رو زمینگذاشتم, رفت و سوار اتوبوس شد و به طرف محل کارش رفت, من هم تنها سوار ماشین شدم وبه سمت شرکت حرکت کردم. روز دوم هر دومون کمی راحت تر شده بودیم, می تونستم بویعطرشو اسشمام کنم. عطری که مدتها بود از یادم رفته بود. با خودم فکر کردم منمدتهاست که به همسرم به حد کافی توجه نکرده بودم. انگار سالهاست که ندیدمش, من ازاون مراقبت نکرده بودم. متوجه شدم که اثار گذر زمان بر چهره اش نشسته, چندتا چروککوچک گوشه چماش نشسته بود,لابه لای موهاش چند تا تار خاکستری ظاهر شده بود! برایلحظه ای با خودم فکر کردم: خدایا من با او چه کار کردم؟! روز چهارم وقتی اون رو رویدست هام گرفتم حس نزدیکی و صمیمیت رو دوباره احساس کردم. این زن, زنی بود که 10 سالاز عمر و زندگی اش رو با من سهیم شده بود. روز پنجم و ششم احساس کردم, صیمیت دارهبیشتر وبیشتر می شه, انگار دوباره این حس زنده شده و دوباره داره شاخ و برگ می
گیره.
 من راجع به این موضوع به "دوی" هیچی نگفتم. هر روز که می گذشت برام آسون تر و
راحت تر می شد که همسرم رو روی دست هام حمل کنم و راه ببرم, با خودم گفتم حتما عظلههام قوی تر شده. همسرم هر روز با دقت لباسش رو انتخاب می کرد. یک روز در حالی کهچند دست لباس رو در دست گرفته بود احساس کرد که هیچ کدوم مناسب و اندازه نیستند.باصدای آروم گفت: لباسهام همگی گشاد شدند. و من ناگهان متوجه شدم که اون توی این مدتچه قدر لاغر و نحیف شده و به همین خاطر بود که من اون رو راحت حمل می کردم, انگاروجودش داشت ذره ذره آب می شد. گویی ضربه ای به من وارد شد, ضربه ای که تا عمق وجودمرو لرزوند. توی این مدت کوتاه اون چقدر درد و رنج رو تحمل کرده بود, انگار جسم وقلبش ذره ذره آب می شد. ناخوداگاه بلند شدم و سرش رو نوازش کردم. پسرم این منظره کهپدرش , مادرش رو در اغوش بگیره و راه ببره تبدیل به یک جزئ شیرین زندگی اش شده بود. همسرم به پسرم اشاره کرد که بیاد جلو و به نرمی و با تمام احساس اون رو در آغوشفشرد.من روم رو برگردوندم, ترسیدم نکنه که در روزهای آخر تصمیم رو عوض کنم. بعد اونرو در آغوش گرفتم و حرکت کردم. همون مسیر هر روز, از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و درورودی.دستهای اون دور گردن من حلقه شده بود و من به نرمی اون رو حمل می کردم, درست
مثل اولین روز ازدواج مون.
 روز آخر وقتی اون رو در اغوش گرفتم به سختی می تونستم
قدم های آخر رو بردارم. انگار ته دلم یک چیزی می گفت: ای کاش این مسیر هیچ وقت تمومنمی شد. پسرمون رفته بود مدرسه, من در حالی که همسرم در اغوشم بود با خودم گفتم: مندر تمام این سالها هیچ وقت به فقدان صمیمیت و نزدیکی در زندگی مون توجه نکرده بودم. اون روز به سرعت به طرف محل کارم رانندگی کردم, وقتی رسیدم بدون این که در ماشین روقفل کنم ماشین رو رها کردم, نمی خواستم حتی یک لحظه در تصمیمی که گرفتم, تردید کنم. "دوی" در رو باز کرد, و من بهش گفتم که متاسفم, من نمی خوام از همسرم جدا بشم! اونحیرت زده به من نگاه می کرد, به پیشانیم دست زد و گفت: ببینم فکر نمی کنی تب داشتهباشی؟ من دستشو کنار زدم و گفتم: نه! متاسفم, من جدایی رو نمی خوام, این منم که نمی
خوام از همسرم جدا بشم.
 به هیچ وجه نمی خوام اون رو از دست بدم. زندگی مشترک من
خسته کننده شده بود, چون نه من و نه اون تا یک ماه گذشته هیچ کدوم ارزش جزییات ونکات ظریف رو در زندگی مشترکمون نمی دونستیم. زندگی مشترکمون خسته کننده شده بود نهبه خاطر این که عاشق هم نبودیم بلکه به این خاطر که اون رو از یاد برده بودیم. منحالا متوجه شدم که از همون روز اول ازدواج مون که همسرم رو در آغوش گرفتم و پا بهخانه گذاشتم موظفم که تا لحظه مرگ همون طور اون رو در آغوش حمایت خودم داشته باشم
/ 0 نظر / 6 بازدید