اقتصاد گاوی

اقتصادگاوی : دوتاگاومادهدارین ... یکیشرومیفروشینویهگاونرمیخرین ... بهتعدادگاوهایگلهیشماافزودهمیشهواقتصادرشدمیکنه... پولبراتونهمینطورسرازیرمیشهومیتونینبهبازنشستگیواستراحتبپردازین ...

اقتصادهندی : دوتاگاومادهدارین ... اونهارومیپرستینوعبادتمیکنین !

اقتصادپاکستانی : هیچگاویندارین ... ادعامیکنینکهگاوهایهندیمالشماهستن ... ازآمریکاطلبکمکمالیمیکنین ... ازچینطلبکمکنظامیمیکنین ... ازانگلیسهواپیماهایجنگی ... ازایتالیاتوپوتانک ... ازآلمانتکنولوژی ... ازفرانسهزیردریایی ... ازسوییسوامبانکی ... ازروسیهدارو ... وازژاپنتجهیزات ... باتماماینامکاناتگاوهارومیخرینوبعدادعامیکنینکهتوسطجهانمورداستثمارقرارگرفتین !

اقتصادآمریکایی : دوتاگاومادهدارین ... یکیشرومیفروشینودومیروتحتفشارمجبورمیکنینکهبهاندازهی۴تاگاوشیرتولیدکنه ... وقتیگاوتونافتادومرداظهارتعجبوشگفتیمیکنین ... تقصیرروگردنیهکشورگاودارمیاندازینوبعدطبیعتااونکشوریهخطربزرگبرایبشریتبهحسابمیاد ... یهجنگبراینجاتجهانبهراهمیاندازینوگاوهاروبهچنگمیارین !

اقتصادفرانسوی : دوتاگاومادهدارین ... دستبهاعتصاب

/ 2 نظر / 5 بازدید
مرکز آموزش هنرهای مارائی

وبلاگ مركز آموزش هنرهاي ماورائي با مطالب آموزشي و جالب در راستاي اطلاع رساني پيرامون مسائل و مطالب آموزنده و خواندني افتتاح شده و راستاي تحقق اين هدف از شما دوستداران و علاقه مندان به دانستن و خواندن دعوت مي كند از اين وبلاگ ديدن كنيد باتشكر وبلاگ مركز آموزش هنرهاي ماورائي

نیلو

وای که این بهترین پستی بود که امروز خوندم. شاهکار کردی! اقتصاد فرانسوی چه باحال بود [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]