توسعه و زمان

بزرگی گفته است پیشرفت در حقیقت خداحافظی با گذشته است و دیگری گفته : گذشته چراغ راه آینده است . کشورهایی که برنامه توسعه پایدارو همه جانبه را طراحی می‌کنند ، چه رویکردی دارند ؟
واقعیت این است که گذشته در آینده حضور دارد و نمی‌توان آینده را از ترکیبات و عناصر گذشته به طور مطلق پاک کرد . چنین تفکری حتی منطقی و صحیح هم نیست . ولی در هر حال بین آینده ، امروز و گذشته تفاوت آشکاری باید وجود داشته باشد و آن عبارت است از تغییراتی مثبت در عناصر و ساختارهایی که ملت آن را می‌جوید . بدیهی است توسعه بر محور زمان استوار است

http://www.bazaryabimag.com

ارزش زمان

تصور کنيد بانکي داريد که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واريز مي شود و تا آخرشب فرصت داريد تا همه پولها را خرج کنيد چون آخر وقت حساب خود به خود خالي مي شود! دراين وقت شما چه خواهيد کرد؟! البته که سعي ميکنيد تا آخرين ريال را خرج کنيد! هر کدام از ما يک چنين بانکي داريم، بانک زمان. هرروز صبح در بانک زمان شما 86400 ثانيه اعتبار ريخته مي شود و آخر شب اين اعتبار به پايان مي رسد. هيچ برگشتي نيست و هيچ مقداري از اين زمان به فردا اضافه نمي شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید