نوآوری و تاسیس یک سایت جدید قرآنی

khatm.jpg

بازدید کننده گرامی برای شرکت در ختم قرآن و بهره مندی از اجر معنوی آن ابتدا می بایست ثبت نام نمایید .

نحوه شرکت بدین صورت است که پس ازتکمیل فرم ثبت نام و اختصاص سوره و آیه از سوی وب سایت برای شما ، نسبت به قرائت 10  آیه اول در یک شب اقدام می نمائید.

فردا شب10آیه بعدی را قرائت کنید و به همین ترتیب تا آخر قرآن.

توجه: کاربری که 10 آیه آخر قرآن را قرائت می نماید می بایست 6 آیه باقیمانده یعنی سوره ناس را نیز قرائت نماید تا قرآن ختم شود. سپس در شب بعد نسبت به قرائت 10 آیه ابتدای قرآن تا سوره و آیه اولیه که در روز ثبت نام با آن شروع کردید مانند سابق اقدام می نمایید.

با این روش علاوه بر شرکت در ختم قرآن بصورت دسته جمعی با سایر کاربران که هر شب انجام می پذیرد ، خود شما نیز پس از حدود 21 ماه به تنهایی یک ختم قرآن را به صورت کامل انجام داده ودر 623 ختم قرآن شرکت نموده اید.

مثال :چنانچه برای شما در مرحله اول ثبت نام ، آیه های 14 تا 23 سوره بقره تخصیص یافت ، برای فردا شب می بایست  آیات 24 تا 33 سوره بقره را قرائت کنید.

شب اول

آیه های 14 تا 23 سوره بقره

شب دوم

آیه های 24 تا 33 سوره بقره

شب سوم

آیه های 34 تا 43 سوره بقره

 و الی آخر... 

پیشنهاد : اگر بتوانید در مدت هر شب که 10 آیه را می خوانید نسبت به حفظ آن نیز اقدام نمائید پس از حدود 2 سال حافظ کل قرآن کریم خواهید بود.

برای ثبت نام اینجارا کلیک کنید .     التماس دعا

الهی!به لطفت بیمار نیستم اما به منآنقدر وسعت ذهن عطا کن که بیماری دیگران را مال خودم بدانم! پس الهی همه بیماران راشفا عنایت کن!

الهی!بهکرمت گرسنه نیستم اما به جسمم اجازه بده گرسنگی دیگران را که در چهره‌هایشانهویداست ، مال خودش بداند! پس الهی همه گرسنگان را بی‌نیازی عنایت کن!

الهی!ازمهربانیت معتاد نیستم اما اجازه بده به من که فکر کنم اعتیاد دیگران مثل معتاد شدنخودم است! پس الهی به تمام کسانی که گرفتار این مشکل هستند قدرت و اراده‌ای بده تابتوانند ترک کنند!

الهی!اولینروزی که به این دنیا آمدم گریه‌کردم و شک ندارم که گریه‌ام از فرط سنگینی بغض دوریاز توست! اگر می‌دانستم اینقدر از تو دور می‌شوم عمراً اگر اینجامی‌آمدم!

الهی!نگذارفراموش کنم که ماده اصلی وجود من خاک است! تا گرفتار خود بزرگ‌بینی نشوم و آنقدرخودم را بزرگ نببینم که تو پیشم کوچک شوی! من آمده‌ام تا ثابت کنم که خاک پایت هستمنه بیشتر!

الهی!می‌دانم اگر من فراموشت ‌کنم تو فراموشم نخواهی کرد! زیرا زمانیکه حتی من دلم بهحال خودم نمی‌سوزد تو دلت به حال من می‌سوزد!

الهی!می‌دانم اگر من فراموشت کنم تو فراموشم نخواهی کرد! زیرا آن زمانی که طرح جسم مرامی‌ساختی باخودت گفتی مژه‌هایش را ردیف کنم تا خاک به چشمش نرود پس تو از کی تاحالا و از حالا تا کی به فکر من هستی؟ و من تا کی باید تو را دائما فراموش کنم؟ مراببخش!

/ 0 نظر / 6 بازدید