مردم دنیا چگونه روز خود را سپری می کنند

ramtin_ms65@yahoo.com
مردم دنیا چگونه روز خود را سپری می کنند
امریکا : 8 ساعت کار ، 8 ساعت استراحت ،
2 ساعت ماندن در ترافیک ، 2 ساعت تفریح
 ناسالم  ، 2 ساعت تماشای تلویزیون ،
 2 ساعت کار با اینترنت
فرانسه : 8 ساعت کار ، 6 ساعت استراحت ،
 2 ساعت قدم زدن در خیابان ، 4 ساعت کتاب
 خواندن ، 2 ساعت حرف زدن علیه تلویزیون ،
 2 ساعت خندیدن
ایتالیا : 4 ساعت کار ، 8 ساعت خواب ، 4 ساعت غذا خوردن ، 6 ساعت حرف زدن ،
 2 ساعت خیابان گردی
آلمان : 8 ساعت کار ، 8 ساعت خواب ، 2 ساعت اضافه کار ، 2 ساعت تماشای مسابقات
 تلویزِیونی ، 2 ساعت مطالعه ،
 2 ساعت فکر کردن به خودکشی
کوبا : 8 ساعت کار ، 8 ساعت تفریح ، 4 ساعت خواب ،
 4 ساعت گوش کردن به سخنرانی کاسترو
عربستان سعودی : 8 ساعت تفریح همراه با کار ، 6 ساعت تفریح همراه با خرید در خیابان
 ، 10 ساعت خواب
مصر : 4 ساعت کار ، 8 ساعت خواب ، 8 ساعت کشیدن قلیان ، 2 ساعت گوش کردن به ام کلثوم ،
 2 ساعت حرف زدن در مورد گذشته
هندوستان : 8 ساعت جستجوی کار ، 6 ساعت خواب ، 6 ساعت تماشای فیلم ، 2 ساعت
 جستجو برای محل خواب ،
2 ساعت برای رد شدن از خیابان
پاکستان : 4 ساعت کار غیر مجاز ، 8 ساعت خواب در حین کودتا ، 8 ساعت اعتراض علیه کودتا ،
4 ساعت فرا ر از دست پلیس
ایران : 8 ساعت خواب ، 8 ساعت استراحت ، 2 ساعت حرکت در ترافیک ، 1 ساعت کار 
 ،3 ساعت بحث در مورد گذران اوقات فراغت ،
2 ساعت بحث در مورد فوتبال!
ramtin_ms65@yahoo.com
 rahimi ahooi

 

/ 0 نظر / 5 بازدید