اشعار حکمت آمیز!

حافظ شیرازی: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صائب تبریزی : اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا... به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را... هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد... نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را... سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند... !نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را...

اشعار حکمت آمیز خودم!

صدای دل شکسته ام به جایی نمی رسد           نگاه آن طرفه نگارم به داد دل نمی رسد

هرچند نومید نیم از لطف غیب                            ندانم چرا دل رمیده ام به سامان نمی رسد

مهر۸۵

/ 0 نظر / 7 بازدید