حکومت داری از گذشته تا کنون!!؟؟

نامه ای که 130 پیش ارسال شد

این نامه به تاریخ چهاردهم شهر ذی‌الحجه الحرام ۱۲۹۴ توسط ناظم الملکدر لندن تحریر یافته و به عنوان نامه‌ای رسمی به تهران ارسال شده است.
در پشت آخرین صفحه آن ناصرالدین شاه به خط خود نوشته است:
انشاءا… تعالی این پاکت را در حضور ملکم‌خان باز نمائید و خوانده شود در ایرانفهمیدهنمی‌شود.
متن نامه چنین است:
جناب رفیق فدایت شوم می‌خواهید بدون طول و تفصیل بنویسم که چه باید کرد. جواب بنده از این قرار است:
از خلق فرنگستان صد کرور پول بگیرید.
از دول فرنگستان صد نفر معلم و محاسب و مهندس و صاحب منصب و Administrators  و Economists  بخواهید. این صد نفر معلم و صاحب منصب رادر تحت ده نفر وزیر ایرانی مأمور نمائید که وزارتخانه‌ها و کل شقوق ادارهدولت را موافق علوم این عهد نظم دهند.
از ممالک فرنگستان بیست کمپانی بزرگ به ایران دعوت نمائید و به آنهاامتیازات بدهید که صد کرور تومان دیگر به ایران بیاورند و مشغول شوند بهاحداث معظم که در زبان فارسی اسم هم ندارند.
به راهنمایی این Economists و به توسط این کمپانی‌ها راههای آهنی ایران را از چندین جا شروع کنید.
در هر یک از ممالک ایران بانکهای تجارتی و بانکهای ملکی و بانکهای زراعت بسازید.
معادن و آبها و جنگل‌های ایران را موافق همان اصول که در جمیع دول معمول است به کار بیاندازید.
دیوانخانه‌های تجارتی ما را موافق قواعدی که مقتضی تجارت این عهد است نظم بدهید.
رسوم و شرایط تقسیم و تحصیل مالیات ما که الآن از جمله علوم عمیق دنیا شده است موافق این علوم تغییر و ترتیب تازه بدهید.
گمرک‌های داخله ما را به کلی موقوف نمائید.
از برای خالصجات ما به توسط این Administrators یک اداره مخصوص ترتیب بدهید.
مسئله پول ایران که یکی از اسباب ناگزیر زندگی ملت و الآن معایب آن علاوه بر خرابی تجارت مایه افتضاح دولت شده است نظم بدهید.
هزار نفر شاگرد به فرنگستان بفرستید نه اینکه مثل سابق هر کدامیدو سه زن بگیرند. بلکه تا ده سال در مدرسه‌های آنجا محبوس بمانند به طوریکه ثلث آنها در زیر کار بمیرند و باقی دیگر آدم شوند.
اصول کار اینها هستند.
کارهای کردنی اینها هستند.
تنظیماتی که فرنگستان از سفر همایون متوقع بود اینها هستند.
شکی نیست که اگر کسی جرأت بکند و این مطالب را در مجلس وزرای ما به زبانبیاورد همه متفقاً حکم بر سفاهت گوینده خواهند کرد و لیکن جناب شما که درحق بنده هنوز فی‌الجمله حسن ظنی دارید باید در اینجا بعضی توضیحات را بهدقت گوش بدهید:
خیالات و کارهای فرنگستان عموماً به نظر ما اغراق و عجیب و بی‌معنی می‌آیند.
چرا؟
سببش این است که ما در ایران هوش و ذهن و فراست طبیعی خود را با علوم دنیابه کلی مشتبه کرده‌ایم جمیع آن مطالب علمی را که عقلای سایر ملل به جهتتحصیل آن عمرها صرف می‌کنند ما می‌خواهیم در ایران بدون هیچ زحمت و به هوشو ذهن طبیعی خود در آن واحد درک کنیم. این طرز تحقیق ما یک وقتی چندان عیبنداشت اما حالا به کلی معیوب است.
کارهای دنیا یک وقتی ساده بود و هر کس معنی آنها را به حکم هوش و ذهنطبیعی می‌توانست به سهولت درک نماید. مهندسی عهد هوشنگ، حسابدانی حسن صباحو وزارت کریم خان زند چندان عمق و امتیازی نداشت که فراست طبیعی نتواندمعنی آنها را بفهمد و لیکن در این عهد تازه به واسطه ترقیات علوم چنداناسباب و معانی عجیب بروز کرده که هوش طبیعی بدون علم کسی هرگز قادر بهادراک آنها نخواهد بود.
هوش و ذهن بی‌علم چگونه می‌تواند بفهمد که محالات تلقراف و تصویر عکس راچطور ممکن ساخته‌اند. هوش و ذهن مستوفی‌های کابل چطور می‌تواند قبول کندکه در فرانسه دو سه نفر وزرای خود را در یک سال دوهزار کرور پول قرض کردند.
اینها مطالبی هستند که به جهت فهمیدن دقایق آنها یک عقل سلیم باید اقلاً سی سال مشغول چندین علوم مختلف باشد.
ما در ایران از جمیع آن علوم تازه که قانون به کارهای فرنگستان داردبی‌خبر هستیم یعنی در هیچ مدرسه‌ای و در هیچ کتاب آن علوم را درسنخوانده‌ایم ولیکن این بی‌عملی ما هیچ تقصیر نیست. وزرای سایر دول نیز ازاغلب این علوم بی‌خبر هستند. تکلیف وزرا به هیچ وجه این نیست که دارایجمیع علوم باشند نکته واجب این است که هوش و ذهن شخص خود را با علوم دنیامشتبه نکنند.
در انگلیس یک دستگاهی هست که قدرت و امنیت و جان و ملت انگلیس بسته به آناست و این دستگاه عبارتست از وزارت بحریه. در این اوقات انقلاب و احتمالجنگ عمومی خواستند این دستگاه را محکم‌تر و معتبرتر کنند. چه کردند؟ یکشخصی را آوردند وزیر بحری کردند که هرگز در خدمات بحریه و عسکریه نبوده واز اوضاع دریا و کشتی اصلاً اطلاعی ندارد. به همین طور اغلب می‌بینیم برسر دستگاه‌های بزرگ چنان آدمها مأمور می‌شوند که از علوم مخصوصه آن دستگاهبه هیچ وجه بویی نشنیده‌اند.
با وصف وزرای بی‌ربط ، چطور می‌شود که نظم امور اینها ساعت به ساعت در ترقی است؟ سببش همان است که عرض کردم:
وزرای فرنگستان هوش و ذهن خود را با وسعت علوم دنیا مشتبه نمی‌کنند. هرعلمی را که در مدرسه تحصیل نکرده‌اند بدون خجالت می‌گویند ما این علوم رانخوانده ایم و به حکم این اعتراف حکیمانه همیشه تحقیق مسائل عمده را رجوعبه اصحاب علم مخصوص می‌نمایند.
برخلاف این رسم فرنگستان، ما در ایران تحقیق جمیع مسائل را منحصراً رجوعبه هوش و ذهن شخصی خود می‌کنیم. در هر کار هوش و سلیقه شخصی خود را حکممطلق قرار می‌‌دهیم. علم و تحصیل از برای ما هیچ است. مسائل علمی که از آنعمیق‌تر و مشکل‌تر نباشد حکم آن را در آن واحد جاری می‌کنیم. هیچ لازمنیست از وزرای ما بپرسند که این علوم و کمالات را در چه زمان و در چه کتابتحصیل کرده‌اید. چون هوش و ذهنی که دارند کافی است. جمیع علوم را نخواندهمی‌دانند. نمی‌دانم و نخوانده‌ام در زبان ایشان کفر است. دانستن جزو منصباست. خیال می‌کنند که اگر احیاناً در یک مسئله بگویند نمی‌دانم شأن و منصبشخص آنها به کلی خواهد رفت.
قسم می‌خورم که در میان این صد نفر فرنگی که در تهران هستند یک نفر نیستکه جرأت بکند بگوید من اکونومی پولتیک می‌دانم، اما جمیع اهل درب خانه ماکل این علوم را در سینه خود مضبوط دارند. اگر از سفرای انگلیس و فرانسهبپرسید بانک را چطور ترتیب می‌دهند یقیناً بلاتأمل جواب خواهند داد که اینمطلب علوم مخصوص لازم دارد و ما نخوانده‌ایم و نمی‌دانیم. اما اگر اینمسئله را رجوع به مجلس وزرا نمائیم نه تنها جمیع وزرا بر کل دقایق آناحکام قطعی جاری خواهند کرد بلکه فراش‌های خلوت ما نیز جمیع معایب آن رادر آن واحد خواهند شکافت.
ارسطو که یکی از اعظم عقول دنیا محسوب می‌شود هرگاه حالا زنده بشود باجمیع عقول خود نمی‌تواند بدون تحصیل علوم تازه بفهمد استقراض دولتی یعنیچه، اما شهاب‌الملک مرحوم و امثال غیر مرحوم او با علم نخوانده همه نکاتاین علم را کاملاً می‌دانند.
دول فرنگستان به جهت ترقی علوم اکونومی پولتیک کرورها خرج می‌کنند و چندینهزار نفر عمر خود را در تحصیل این علوم تلف می‌نمایند تا اینکه چند نفراکونومیست پیدا می‌شوند. در ایران هیچ احتیاج به این نقل‌ها نیست ما همهاکونومیست کامل هستیم. بانک و راه‌آهن و علوم مالیه و علوم اداره همه درنظر ما مثل آب سهل و روشن است.
مادامی که در ایران وضع تحقیق ما این است مادامی که وزرای ما همه علوم رانخوانده می‌دانند بدیهی است که در ایران هیچ کار تازه ممکن نخواهد بود.
پس چه باید کرد؟
اولاً آن فضول‌های احمق که می‌گویند ما همه این کارها را فهمیده و همه این علوم را می‌دانیم باید آنها را از مجلس وزرا بیرون کرد.
ثانیاً آن اشخاص باشعور که می‌گویند ما از این علوم بی‌خبر هستیم ولیاجرای این کارها را موافق عقل از برای ایران واجب و ناگزیر می‌دانیم بایددست این اشخاص را بوسید و ایشان را مأمور کرد که این قبیل کارها را مجرابدارند.
سرتان را به تأسف حرکت می‌دهید و آهی می‌کشید که این ناظم‌الملک ساده لوحچرا به این شدت از اوضاع ایران بی‌خبر است. مضمونی که می‌خواهید به منجواب بنویسید این است که ای رفیق اینجا ایران است اینجا ملک اسلام است (صدباد صبا اینجا بی‌سلسله می‌رقصند). مستوفی‌ها صد نوع مضمون خواهند گفت،علما پوست ما را خواهند کند.
این تعرضات کهنه حالا دیگر واقعاً بدتر از فحش است. هرگاه این کارها کهذکر شد به دین اسلام به قدر ذره‌ای مخالفت داشته باشند یا به دستگاه علماسرموئی ضرر برسانند یا از مداخل و اعتبار مستوفی‌ها چیزی کم بکنند ایرادشما به جا می‌شد و لیکن در نیم ساعت می‌توان مثل آفتاب روشن کرد که مصلحتملا و مستوفی و خیر دین و دولت در اجرای این کارها و مجبوراً و منحصراًبسته به این کارهاست.
با صد کرور سرمایه و با آن تدابیر معجز نما کهسایر دول را غرق نعمت کردهدر دو سال محصولات ایران سی چهل مقابل بیشتر خواهد شد. یعنی حالا هر قدرغله و ابریشم و تریاک و تنباکو به عمل می‌آید سی چهل مقابل بیشتر شده (مالیات ایران هم سی چهل مقابل زیادتر خواهد شد) و آن وقت ملا و مستوفی،رعیت و لشکر، نوکر و پادشاه در جمیع امور خود، چنان وسعتی پیدا خواهند کردکه از تصور حالت امروزه خود وحشت نمایند.
مطلب را بیش از این شرح نمی‌دهم. به سلیقه بنده کارهای کردنی عبارت از همان چند فقرات است که ذکر شد.
هر گاه این کارها را به میزان ذهن و فراست شخصی خود بسنجیم شکی نیست کههمه معیوب و مضر و بی‌معنی و محال به نظر خواهد آمد. اما هر گاه این کارهارا از روی علوم معینه تحقیق کنیم بلاتأمل تصدیق خواهیم کرد که اجرای آنهاسهل و طبیعی و موافق دین اسلام و متضمن نجات دولت است.
معنی این کارها خواه مقبول خواه مردود و اجرای این کارها خواه مشکل، خواهآسان جان مطلب این است که خارج از این کارها هرچه بکنید در فرنگستانبی‌معنی و جز بازیچه و اسباب تمسخر و مایه تضییع عمر دولت نخواهد بود.

در مدیریتی که مسئولیتها بر اساس رابطه ( و نه ضابطه ) باشد ، جای آسایش نیست .

 شخصی نزد اعتمادالدوله ، صدراعظم قاجاریه رفت و از حاکم شیراز شکایت کرد .

صدراعظم گفت : آن جا نمان و به اصفهان برو . او گفت : اصفهان در اختیار پسر برادرت است .

صدراعظم گفت : پس برو به بروجرد . آن مرد جواب داد : آن جا هم سایر منصوبان شما هستند .

صدراعظم نام چند شهر دیگر را برد و او هم مرتب جواب داد: بستگان صدراعظم در آن جا حکومت می کنند .

در نهایت اعتمادالدوله عصبانی شد و گفت : پس برو به جهنم .

مرد گفت : آن جا هم مرحوم پدرت حضور دارد .

 در مدیریتی که مسئولیتها بر اساس رابطه ( و نه ضابطه ) باشد ، جای آسایش نیست .

/ 0 نظر / 5 بازدید