خدایا

خدایا : عقیده مرا ازدست " عقده ام"مصون بدار.
خدایا : به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن .
خدایا : رشدعقلی وعلمی مرا از فضیلت "تعصب" "احساس" و "اشراق" محروم نساز.
خدایا : مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درستوکامل کسی قضاوت نکنم.
خدایا : جهل آمیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزارقتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد.
خدایا : شهرت منی را که:"میخواهم باشم" قربانی منی که " میخواهند باشم" نکند.
خدایا : درروح من اختلاف در "انسانیت" رابه اختلاف در فکر واختلاف در رابطه با هم میامیز. آن چنان که نتوانم این سه قوم جدااز هم را باز شناسم.
خدایا : مرا به خا طر حسد کینه و غرض عمله در اماندار.
خدایا : خودخواهی را چندان درمن بکش تاخودخواهی دیگران را احساس نکنم وازآن در رنج نباشم.
خدایا : مرا در ایمان « اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق« باشم.
خدایا: « تقوای ستیزم» بیاموز تا درانبوه مسوولیت نلغزم و از تقوای پرهیزمصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم.
خدایا : مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن. لذت ها را بهبندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز.
آمین...

 
دست عشق از دامن دل دور باد!
           می توان آیا به دل دستور داد؟
                    می توان آیا به دریا حکم کرد
                 که دلت را یادی از ساحل مباد؟                 
موج را آیاتوان فرمود: ایست
          باد رافرمود: باید ایستاد؟
                     آنکه دستور زبان عشق را
                بی گزاره در نهاد ما نهاد               
            خوب می دانست تیغ تیز را
                          در کف مستی نمی بایست داد            
                                              قیصر امین پور
/ 0 نظر / 6 بازدید